Projecte d'escola

Junts comprenem i expliquem el món

separador

L’escola és una comunitat on les persones convivim aprenent. Fem camí per anar comprenent, juntes, el món i poder-lo explicar. I és que, comprendre, és una necessitat humana bàsica per a poder-nos situar, relacionar-nos i actuar.

A l’Escoleta apostem per una formació dels nens i les nenes que sigui àmplia i global, centrada en el desenvolupament de totes les capacitats personals i socials. Amb aquesta idea de fons, impulsem unes maneres de fer a l’escola i a les aules on la cura de les persones es vincula a la preocupació per l’aprenentatge de la ciència, de la literatura, de les arts...

A cada aula emergeix una vida pròpia, però tambe té molta importància el treball de tota l’escola a l’entorn temàtiques concretes relacionades amb projectes conjunts o de les festes populars on, a més a més de suposar moments per a l’aprenentatge i l’expressió dels nens i les nenes, s’impulsa la relació entre l’alumnat de diferents classes i de diferents edats. Aquesta forma de participar, compartir o col·laborar alumnes i grups diversos en situacions de diferents tipus, és molt viscuda i integrada en el funcionament de l’escola.

La idea d’escola integradora, orienta les actuacions a les nostres aules cap a unes pràctiques pedagògiques de caire globalitzador que han derivat cap a un treball en projectes. I el treball en projectes, mica en mica, ha anat evolucionant cap a un model propi de la vida de l’aula on l’aprenentatge s’orienta a comprendre, junts, el món.

La participació dels i de les alumnes en la presa de decisions sobre la gestió de l’aprenentatge dins de l’escola i de les aules és també un element clau que implica una actitud d’escolta i d’intervenció molt atenta per part dels mestres.

Impulsem l’escolta dels alumnes i fomentem el seu interès pels altres. Cada persona és un món valuós per descobrir. Compartir i cooperar per aprendre amb els demés i dels demés, puposa, també, una manera especial de participar, tots junts, en la construcció de la vida de l’aula.

Les assembles de delegats de l’escola i les assemblees de classe són un dels principals instruments de participació dels alumnes en la gestió de la nostra comunitat escolar. A través d’aquestes reunions es tracten, en el dia a dia, aspectes de tot tipus que afecten la nostra vida en comú. Amb aquestes formes de participació intentem promoure unes formes de relació i d’actuació que es basin en valors democràtics i que orientin la convivència escolar des de la idea d’educació per a la pau i des de la pau de la vida quotidiana.

L’acollida als alumnes, a les famílies, als mestres nous, als mestres de pràctiques, etc. respon també a una determinada manera d’entendre l’escola. El reconeixement de la identitat de cada individu va acompanyada de la voluntat de donar-los a conèixer la identitat de l’escola, per l’interès de buscar espais per acompanyar- los en iniciar-se en la vida i les pràctiques educatives que són pròpies de la nostra comunitat, pel desig de fer camí junts influint-nos i deixant-nos influir els uns pels altres.

Vida de l'aula

Curiositat i desig d'aprendre

separador

Cada vida d'aula és única, en evolució constant, i es nodreix dels móns personals dels nens i les nenes, de la seva relació entre ells i, també, de les experiències que junts van vivint i que els van teixint com a comunitat d'aprenetatge.

La vida de l'aula

El projecte de la vida de l'aula s'orienta, a la nostra escola, a partir dels interessos, necessitats, preguntes, inquietuds...dels nens i les nenes, amb l'objectiu de que vagin avançant en comprendre, críticament, el món on viuen i poder actuar en ell. Sovint aquestes inquietuds ens porten a plantejar-nos propòsits per investigar, crear, fer, aprendre... junts. Entenem que l'aula és una comunitat d'aprenentatge on els nens i nenes aprenen amb els altres i dels altres. També dels mestres i amb els mestres. Així com també els mestres aprenem dels alumnes i amb els alumnes. En aquests processos s'originen petits o grans projectes de classe que fan significatiu i funcional l'aprenentatge relacionant continguts de les diferents àrees curriculars.

Com ho fem:

 • Conreant el desig de comprendre, formular preguntes i reflexionar sobre el propi saber i el saber dels altres. Els nens i les nenes necessiten comprendre, saber,explicar... situar-se en el món on viuen i actuar en ell.
 • Donant importància a la interacció dialògica: interpretar-se a un mateix i als altres fent servir sistemes de representació diversos per parlar del món.
 • Incentivant processos d'investigació que suposin buscar, seleccionar i interpretar informació a través de fonts diverses. Posar atenció a les fonts documentals i a les pràctiques amb la informació com a vies per a generar explicacions.
 • Posant atenció al sentit real del seu aprenentatge i als sentiments de control, de sentir-se capaços, de sentir que saben, de benestar... Cal tenir present que els nens i les nenes tenen idees de valor que hem de comprendre, valorar i fer créixer.
 • Fomentant la participació compromesa dels nens i les nenes en les accions i experiències i, en general, en la vida d'aprendre del grup fent-los sentir que formen part d'un projecte comú.
 • Procurant que les experiències a l'aula tinguin sentit pels alumnes però que, alhora, incorporin els elements curriculars bàsics de la cultura per poder interpretar informació, actuar, prendre decisions, conèixer i actuar.

Escola oberta

Cada infant és singular i valuós pels altres

separador

Una escola oberta acull tothom i cal que sigui un espai on es pugui expressar cada una de les veus dels nens i de les nenes. Entenem la diversitat com un fet positiu i la veiem com una riquesa i un motor que ha d'impulsar el coneixement de tot l'alumnat, sense excepcions.

Un dels trets d’identitat més importants del nostre projecte educatiu, és que ens definim com a escola inclusiva i amb aquest terme fem referència a que som una escola oberta a tothom. Parlem, doncs d’un concepte d’inclusivitat en el sentit més ampli.

Entenem que qualsevol criatura, qualsevol família, qualsevol mestre, s’ha de sentir acollit i valorat en el nostre projecte i l’hem d’ajudar a integrar-s’hi i el convidem a col·laborar per seguir-lo construint plegats. Volem generar dinàmiques d’escola, dinàmiques d’aula, que acullin les singulartats dels nens i nenes que la integren, respectant els diferents moments maduratius, els diferents ritmes d’ aprenentatge i les diferents maneres de ser de cadascú.

En aquest marc de l’escola inclusiva, un aspecte que ens defineix i que valorem especialment, és ser escola d’agrupament de nens i nenes amb deficiència auditiva. És un projecte que el considerem un bon model d’integració en el sentit que ens enriqueix com a persones, hi ha uns recursos humans que el faciliten i ens ha generat canvis en les nostres metodologies que han repercutit positivament en tots els alumnes.

Per aconseguir aquest objectiu a les aules hem de fer que els processos d’aprenentatge parteixin de situacions amb sentit per als nens i les nenes, i que es basin en la comprensió i en la comunicació:

 • Plantejant situacions d’aprenentatge on l’objectiu de la nostra intervenció com a mestres no sigui buscar la solució més correcta o que millor s’ajusti al que volem fer sinó que l’objectiu consisteixi en buscar les intencions i raonaments que han portat a cada nen o nena a donar la seva resposta, veure quina és la raó perquè han dit o fet una cosa d’una manera i no d’una altra i comprendre els seus arguments.
 • Proposant situacions que siguin obertes i complexes perquè ens permeten acollir i gestionar millor la diversitat de pensaments que conviuen a les aules.
 • Afavorint formes d’agrupament i d’organització dels alumnes que s’adaptin al tipus d’accions o activitats que volem dur a terme (grup sencer, mig grups, petits grups de treball...).
 • Afavorint formes d’organització dels mestres que ens permetin donar qualitat a aquestes situacions donant la possibilitat, quan sigui necessari, d’una atenció més individualitzada.
 • Establint una organització d’alumnes i mestres que sigui eficaç i ben coordinada per a garantir la bona acollida i atenció dels nens amb necessitats educatives especials (nens amb dèficit auditiu i d’altres).

Educació artística

Llenguatges per expressar-nos i relacionar-nos

separador

L’art, en el sentit més ampli (pintura, escultura, fotografia, literatura, música i dansa...) és molt present a l’escola. Acompanyem els nens i les nenes en la familiarització i la descoberta dels elements que integren aquests llenguatges perquè se’ls puguin fer seus i incorporar-los a les seves maneres de percebre el món i d’expressar-se.

Des del punt de vista cultural, ens interessa apropar el món de l’art als nostres i les nostres alumnes i ho fem desenvolupant a tots els cicles diferents actuacions: visites a museus i exposicions temporals, projectes d’escola relacionats amb l’obra d’algun artista, presència de la música a la vida quotidiana de les aules,...

L’apropament que fem cap a aquestes arts és potenciant l’impacte sensorial per ell mateix, però tenint en compte que el nostre compromís és fer-los aprendre i enriquir-los com a persones. Per tant els acompanyem en la descoberta dels elements que integren aquell llenguatge perquè se’ls puguin fer seus i incorporar-los a les seves produccions. Volem que aprenguin a mirar, que aprenguin a escoltar pel simple plaer de fer-ho i pel gust que ens produeix en si mateix aquest contacte, però també volem que a través d’aquesta escolta o d’aquesta mirada, ens puguem endinsar en un anàlisi dels elements d’aquella obra artística.

El projecte de música i dansa

Impulsem un projecte de música i dansa que s’ha anat mantenint, al llarg dels anys, com un tret d’identitat de la nostra escola.

Pel què fa al projecte de dansa, tenim un especialista de dansa. Aquest treball aporta una riquesa als nostres alumnes, a nivell corporal d’habilitats, de control,... però també a nivell de relació amb els altres, a nivell d’estructura del pensament, ...

A les sessions de dansa es treballa una vessant interpretativa d’aprendre a ballar danses amb coreografies ja organitzades, una vessant més creativa d’improvisar i crear moviment individualment a partir del que ens suggereix una música i una vessant de construcció col·lectiva a partir de les improvisacions individuals.

Al llarg del curs compartim aquest treball amb les famílies en diferents moments: ballades, recital poètic, etc.

Pel què fa al projecte de música, a educació infantil hi ha un projecte molt sòlid d’audició musical , on al marge de les propostes que pugui fer l’especialista de música, les mestres tutores, escolten música diàriament a les aules.

Tota l’escola compartim molts moments al llarg del curs on la música n’és la protagonista o hi té un paper rellevant: concerts, presentacions d’instruments, banda de Carnestoltes,...

Tenim molts nens i nenes que van a escoles de música i que aprenen a tocar instruments. Es potencien molt les activitats d’escola on aquests nens i nenes poden participar amb els seus instruments: banda per acompanyar els concerts, banda per la rua de carnestoltes, presentacions d’instruments a les aules, concert de Joves solistes on aquests alumnes toquen algunes peces, etc. Aquesta presència relativament freqüent contribueix, pensem, a que els més petits tinguin ganes d’aprendre a tocar algun instrument quan els sigui el moment.

Escola UNESCO

Pensar per un mateix, amb compromís i sentit crític

separador

Formem part de la xarxa d’escoles Unesco i desenvolupem projectes vinculats amb els valors essencials dels drets humans, cultura de la pau, pluralitat cultural, sostenibilitat i mediambient... Tenim el propòsit de desvetllar, en el nens i les nenes, una mirada crítica i compromesa amb el món on viuen.

Valors per a la pau

A l’Escoleta tenim un projecte educatiu amb unes intencions clares i compartides pels docents, sobre la importància de la cultura de la pau en la formació dels nens i les nenes. Aquest compromís ens ha portat a incorporar-nos a la Projecte Unesco.

La nostra participació sempre implica a tota l’escola, s’ha anat mantenint en el temps des de fa força anys i s’ha estructurat i concretat de diferents maneres segons el curs. Hem tractat temàtiques relacionades amb el projecte Linguapax, amb el projecte Mediterrani i d’altres.

Els temes tractats en els últims cursos s’han vinculat a propostes suggerides per la Unesco per l’any en curs i han format part d’un treball a totes les classes que ha conclòs amb una exposició col·lectiva per Nadal, un concert i l’acte de celebració del Denip: El valor de l’educació, Els murs del món (25è aniversari de la caiguda del mur de Berlín), la llum (any internacional de la llum)...

La participació dels alumnes en la gestió de la vida de l’escola: delegats i tutories

Les assemblees de delegats de l’escola i les reunions de tutoria són els principals instruments de participació dels nens i les nenes en la gestió de la comunitat escolar. A través de les assemblees es tracten, en el dia a dia, aspectes de tot tipus que afecten la nostra vida en comú, es reflexiona sobre ells i es busquen solucions o acords. Amb aquestes formes de participació intentem promoure unes formes de relació i actuació que es basin en valors democràtics que orientin la convivència escolar des d’una idea d’educació per la pau i des de la pau de la vida quotidiana.

La participació dels nens i les nenes té, no obstant, un sentit més ampli que passa per tenir en compte el paper actiu que poden exercir cada un d’ells en la construcció de la comunitat de la seva aula i de l’escola. Per això busquem crear marcs educatius basats en una forma de convivència que ajudi a enriquir les dinàmiques de grup: buscant el compromís de tots en el benestar i l’aprenentatge de cada un de nosaltres, fomentant relacions que valorin la diversitat de les persones, promovent l’empatia, el respecte i tots aquells valors que estan vinculats al coneixement de l’altre...

Compartir i cooperar per aprendre amb els altres i dels altres, suposa una manera especial de participar, tots junts, en la construcció de la vida de les aules i de l’escola. Per això, la participació de tots en la presa de decisions sobre la gestió de l’aprenentatge, és un element clau i implica una actitud d’escolta i d’intervenció molt atenta per part dels mestres.

Comunitat escola

Compartim jocs, experiències i descobertes

separador

Promovem la comunicació, la col·laboració i el sentiment de pertinença a la comunitat per tirar endavant un projecte que poguem sentir que és de tots (nens i nenes, mestres, famílies...).

La participació en l’activitat col·lectiva es concreta de maneres molt diverses: les tutories d’aula, les reunions de delegats, el consell escolar, les reunions de famílies i escola, les festes escolars...

A l’Escoleta tenim un funcionament participatiu i fomentem els valors democràtics mirant d’enfortir el sentiment de pertinença a la comunitat escolar de mestres, alumnes i famílies incentivant la participació de tots.

Busquem relacions àmplies amb altres sectors de la comunitat educativa: entitats externes que treballen a l’escola (empresa de menjador, d’extraescolars,... ) Institut, altres escoles, universitat, formacions externes. També mantenim relacions de col·laboració amb altres institucions externes: CREDAV, DAPSI,...

Vetllem perquè les actituds de respecte, empatia, cooperació, amabilitat, siguin les que flueixin en les relacions que s’estableixen entre les persones de la nostra escola.

La participació de les famílies es canalitza en bona mesura a través de la seva participació en el Consell Escolar, l’AMPA i les comissions que es creen per treballar, conjuntament amb els i les mestres, en projectes o qüestions concretes (comissió d’informàtica, de menjador, etc). Algunes estan fixades en el funcionament habitual de l’escola i d’altres s’organitzen per una tasca i un temps més acotats.

La junta de l’AMPA està organitzada en diferents comissions, que gestionen i dinamitzen diferents temes de col·laboració amb l’escola: comissió econòmica, comissió TIC, comissió del bricolatge, comissió de menjador, comissió d’extraescolars,...

Aquestes comissions es reuneixen puntualment amb la direcció de l’escola per tal d’impulsar i coordinar actuacions conjuntes.

La participació de les famílies en la vida de l’escola és important, d’altra banda, pel què suposa implicar-se en l’educació dels seus fills i filles en relació a tot allò que té a veure amb l’aprenentatge escolar. Però tenen també un paper molt important intervenint de diferents maneres en situacions d’aprenentatge amb els i les alumnes, ja sigui col·laborant com a acompanyants en sortides, en activitats de classe on als mestres ens va bé que ens donin un cop de mà o com a col·laboradors experts en temàtiques en les quals estem treballant a les classes, aportant els seus coneixements, el seu ofici o el seus sabers.

El tipus de col·laboracions que s’estableixen són:

 • Pares/mares experts en un tema que entren a les aules a col·laborar en algun projecte d’estudi.
 • Pares o mares col·laboradors a les aules per desenvolupar alguna activitat concreta.
 • Pares o mares acompanyants a les sortides.
 • Pares i mares convidats a celebrar els aniversaris a infantil.
 • Portes obertes a les aules d’infantil un dia a la setmana perquè les famílies puguin entrar i que els seus fills i filles els puguin explicar què està passant a la vida de l’aula.
 • Participació en festes i actes escolars col·lectius: Ballada de tardor, concerts, reunions d’aula, etc.